top of page

Regulamin świadczenia usług telewizyjnych
Platforma Q+
(www.polskatelewizjaonline.com)

 

 

 1. Właściciel usługi:
   

  1. Właścicielem usługi oraz portalu www.polskatelewizjaonline.com jest spółka „Platforma Q+” Zarejestrowana na terenie Zjednoczonego Królestwa” (UK) oraz świadcząca usługi drogą elektroniczną na terenie całego świata, poprzez portal internetowy oraz telefoniczne centrum obsługi abonenta.
    

 2. Operator usługi:
   

  1. Operatorem i wyłącznym dystrybutorem oferowanej usługi jest właściciel spółki „Platforma Q+” zarejestrowanej na terenie Wielkiej Brytanii oraz właściciel witryny internetowej www.polskatelewizjaonline.com, oferująca usługi telewizji internetowej dla osób fizycznych oraz firm na terenie Zjednoczonego Królestwa (UK) oraz innych krajów nienależących do Zjednoczonego Królestwa (UK).  
    

  2. Operator i wyłączny dystrybutor usług gwarantuje dostęp do wykupionych usług poprzez autoryzowany portal internetowy operatora lub centrum sprzedaży.
    

  3. Operator deklaruje prawo własności do oferowanej usługi oraz prawo do sprzedaży usługi w ramach umowy handlowej lub umowy konsumenciej zawartej z klientem w momencie dokonania transakcji lub podpisania umowy abonenckiej.
    

 3. Abonent / Klient:
   

  1. Abonentem zostaje osoba fizyczna lub firma, której dane znajdują się w zamówieniu złożonym poprzez serwis internetowy lub kontakt telefoniczny z konsultantem Platformy Q+.
    

  2. Ze względu na ochronę danych osobowych, operator zastrzega odmowę kontaktu z osobą nie wymienioną w zamówieniu/umowie abonenciej oraz odmowę zmian w umowie.
    

  3. Abonentem może zostać jedynie osoba powyżej 18 roku życia, która posiada adres korespondencyjny, na który zostanie wysłany sprzęt lub kod aktywacyjny usługi, oraz posiada ważną kartę płatniczą wydaną we własnym imieniu oraz zarejestrowaną pod adresem korespondencyjnym.
    

  4. Abonentem może zostać osoba posiadająca ważny dokument tożsamości taki jak dowód osobisty lub paszport, wydany przez każdy kraj.
    

  5. Poprzez zamówienie usług Platformy Q+, abonent wyraża zgodę dla operatora na zapisywanie oraz przetrzymywanie danych osobowych abonenta na okres czasu do sześciu lat od daty zakończenia usługi.
    

 4. Usługa:
   

  1. Operator zobowiązuje się do udostępnienia dostępu do serweru internetowego Platformy Q+, oferowanej przez serwis partnerski lub administratora serwera na czas wskazany w zamówieniu oraz ofercie Platformy Q+.
    

  2. Abonent zobowiązany jest do wyboru sprzętu, który zostanie przygotowany przez operatora do odbioru sygnału telewizyjnego przez abonenta pod podanym adresem w zamówieniu/umowie. W przypadku wyboru pakietu „bez dekodera” abonent zobowiązany jest samodzielnie we własnym zakresie dokonac instalacji odpowiedniej aplikacji wskazanej przez operatora. W przypadku braku dostępu aplikacji na danym sprzęcie / kraju, abonent jest zobowiązany samodzielnie oraz na własny koszt zainstalować inną aplikację pozwalającą na odbiór telewizji poprzez użycie M3U lub XC.
    

  3. Usługa oferowana przez Platformę Q+ wymaga łącza internetowego do odbioru sygnału IPTV. Operator rekomenduje łączę o minimalnej prędkości 50mbps oraz zastrzega, iż łącze wolniejsze niż 50mbps nie gwarantuje jakości odbioru sygnału telewizyjnego oraz upoważnia operatora/dystrybutora do nie rozpoznawania reklamacji na podstawie złej jakości syganłu lub innych problemów z jego odbiorem. Operator informuje dodatkowo, iż prędkość minimalna do odbioru telewizji poprzez aplikację (bez dekodera) lub dekoder podstawowy (T95) to 50mbps, zaś prędkość minimalna do odbioru telewizji poprzez dekoder premium (MAG 520w3) to 35mbps. Dostawca usługi nie odpowiada za blokady nałożone przez dostawców usług internetowych i rekomenduje korzystanie z usługi VPN.
    

  4. Usługa oraz sprzęt wydany abonentowi, może zostać jedynie użyty do odbioru syganłu Platformy Q. Operator zastrzega prawo zablokowania sprzętu lub sygnału w przypadku złamania regulaminu przez abonenta lub odbioru syganłu telewizji innej sieci telewizyjnej.
    

  5. Operator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w pakietach telewizyjnych podczas trwania okresu abonamentowego (umowy abonenciej) bez powiadomienia w przypadku zmian technicznych lub na potrzeby operatora.
    

  6. Operator oraz dytrybutor usługi telewizyjnej otrzymują prawo do monitorowania użytkowania pakietu telewizyjnego przez abonenta w tym: miejsce odbioru (IP) oraz ilość odbieranych sygnałów telewizyjnych (podział sygnału) podczas trwania okresu abonamentowego.
    

  7. Abonent zobowiązuję się do używania wykupionego pakietu zgodnie z warunkami ww. pakietu oraz do nie kopiowania sygnału telewizyjnego na inne urządzenia, niż urządzenie wysłane przez operatora bez wcześniejszej zgody operatora w formie pisemnej. Rozpowszechnianie syganału telewizyjnego na inne urządzenia bez usługi „Multiroom” może spowodować zablokowanie syganału przez operatora oraz do anulowania usługi bez zwrotu kosztów na rzecz abonenta (kara umowna – czytaj poniżej).
    

  8. Operator zastrzega prawo do anulowania usługi telewizyjnej w przypadku korzystania przez abonenta z oprogramowania VPN lub innych oprogramowań z wirtualną lokalizacją lub serwerem. Operator informuje, iż korzystania z ww. Programów geolokalizacyjnych spowoduje automatycznie zablokowanie usługi do czasu wyłączenia ww. Programów.
    

  9. Operator nie odpowiada za ustawienia ochrony rodzicielskiej wysłanego dekodera lub pakietu telewizyjnego. Operator informuje, iż wszelkie zmiany w ww ustawieniach muszą zostac dokonanie samodzielnie przez abonenta.
    

  10. W przypadku korzystania z własnego sprzętu (nie zakupionego od Q+) oraz innej aplikacji niż rekomendowana przez Q+, operator zastrzega prawo odmowy udzielenia wsparcia technicznego lub rozpatrzenia reklamacji / skargi związanej z usługą.

    

 5. Gwarancja producenta / operatora usługi:
   

  1. Podczas zawarcia umowy abonenckiej oraz sprzedaży sprzętu (dekoderów) operator udziela darmowej gwarancji na poniżej wyszczególniony kres od dnia zakupu produktu (punkt 5.2).
    

  2. Okres gwarancyjny jest uzależniony od zakupionego sprzętu oraz stanowi:
   * Dekoder podstawowy T95 (Android Box) – okres gwarancyjny 60 dni.
   * Dekoder premium MAG (520w3) – okres gwarancyjny 365 dni.
   * Wszystkie inne dekodery dla Firm – okres gwarancyjny 180 dni.
   * Akcesoria oraz dodatki – brak gwarancji.

    

  3. Gwarancja udzielona na sprzęt podczas transakcji jest imienna i ważna tylko dla pierwotnego abonenta usługi. Gwarancja wygasa w momencie przekazania lub odsprzedaży sprzętu osobie trzeciej bez autoryzacji operatora w formie pisemnej (tzw. Cesja usługi).
    

  4. Gwarancja producenta / operatora (wyszczególniona w punkcie 5.2) obowiązuje jedynie na terenie Zjednoczonego Królestwa (UK).
    

  5. W przypadku sprzedaży usługi / produktu do kraju innego niż Zjednoczone Królestwo (UK) operator oferuje bezpłatną gwarancję producenta na wszystkie sprzęty do 30 dni od daty zakupu produktu. Po upływie okresu 30 dni, abonent jest zobowiązany dokonania samodzielnej naprawy sprzętu lub dokonanie płatności na rzecz operatora po przedstawieniu szacowanych kosztów naprawy/wymiany.
    

  6. Sprzęt dostarczony do kraju innego niż Zjednoczone Królestwo (UK) nie może zostać przetransportowany do Zjednoczonego Królestwa (UK) w celu skorzystania z pełnego okresu gwarancyjnego.
    

  7. W przypadku dostaw / zwrotów do krajów innych niż Zjednoczone Królestwo (UK), abonenta jest zobowiązany do pokrycia kosztów transportu (kurierskich) sprzętu oraz opłat związanych z odprawą celną UE oraz innych krajów w kwocie przedstawionej przez operatora / serwis, nie mniejszej niż 25.00GBP. Opłata dotyczy również dostaw / zwrotów podczas trwania okresu gwarancyjnego w przypadku zwrotu sprzętu z kraju innego niż Zjednoczone Królestwo (UK).
    

  8. W przypadku przesłania sprzętu / produktu do serwisu w celu naprawy operator gwarantuje poniższe terminy zwrotu sprzętu:
   * Naprawy gwarancyjne – do 14 dni od dnia otrzymania sprzętu
   * Naprawy pozagwarancyjne – do 30 dni od dnia otrzymania sprzętu

    

  9. Gwarancja producenta nie dotyczy przypadków zniszczenia sprzętu przez abonenta lub dokonania resetu sprzętu bez wcześniejszej pisemnej autoryzacji operatora / serwisu. W ww. Przypadkach operator zastrzega prawo obciążenia abonenta opłatą za diagnostyke sprzętu / ponowne programowanie w kwocie nie mniejszej niż 45.00GBP oraz wszelkie koszty transportu oraz zwrotu sprzętu.
    

  10. Operator zastzrega prawo odmowy przyjęcia do naprawy / serwisu sprzętu wysłanego inną usługą kurierską niż ta oferowana przez operatora.

    

 6. Dostawa:
   

  1. Operator gwarantuje wysyłkę zakupionej usługi elektronicznej (bez dekodera) w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania odpowiedniego formularza aktywacyjnego (e-mail).
    

  2. Operator gwarantuje wysyłkę zakupionego produktu / sprzętu w ciągu 72 godzin od otrzymania płatności za zamówienie.
    

  3. Operator zastrzega prawo do odmowy rozpoznania reklamacji złożonej przez odbiorcę w przypakdu braku sporządzenia pisemnego raportu o uszkodzeniu z kurierem lub bez pisemnego potwierdzenia od firmy kurierskiej o zagubieniu / zniszczeniu przesyłki.
    

  4. Wszelkie reklamacje związane z dostawą psrzętu muszą zostać przesłane do operatora w formie elektronicznej na adres kontakt@polskatelewizjaonline.com w ciagu 24 godzin od otrzymania dostawy. Wiadomośc musi zawierać: numer zamówienia, dane abonenta, zdjęcie/kopia raportu sporządzenia z kurierem lub list od dostawcy przesyłki, oraz zdjęcia sprzętu/wady/uszkodzenia.
    

  5. Operator gwarancuje rozpoznanie oraz ustosunkowanie się do złożonej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania ww reklamacji.
    

  6. Operator / sprzedawca uznaje przesyłkę za „zaginioną” po 30 dni od daty jej nadania oraz zaginięcia podczas transportu.  Zaginięcie przesyłki upoważnia abonenta do wysyłki nowego sprzętu (na koszt operatora) lub zwrotu kosztów za zamówienie.
    

  7. W przypadku zwrotu przesyłki do operatora z powodu błędu w adresie dostawy, braku odbioru przesyłki przez odbiorce lub odmowy przyjęcia przesyłki, operator zastrzega prawo do obciążenia abonenta kosztami ponownej dostawy, odprawy celnej oraz opłacie administracyjnej nie mniejszej niż 20.00GBP.

    

 7. Płatności:
   

  1. Operator akceptuje płatności kartami Visa/Mastercard/Maestro/American Express poprzez portal www.polskatelewizjaonline.com.
    

  2. Operator akceptuje płatności przelewami bankowymi w walucie PLN, EUR, GBP, USD. Opłata w wysokości 2.00EUR (lub ekwiwalent) jest doliczna do wszystkich zamówień z ww metodą płatności.
    

  3. Płatność za zamówienie musi zostać dokonana podczas zamówienia lub w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia w przypadku wyboru płatności przelewem bankowym.
    

  4. W przypadku braku otrzymania płatności w termineie 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, operator zastrzega prawo anulowania zamówienia. Anulowanie zamówienia nie upoważnia klienta do ponownego skorzystania z oferty/promocji z dnia gdy złożył zamówienie.
    

  5. Wszelkie zwroty dokonane przez oepratora muszą zostać dokonane na kartę płatniczą użyta podczas transakcji. W przypadku zamknięciu rachunku bankowego z kartą płatniczą użytą do płatności lub w rpzypadku płatności poprzez przelew bankowy, operator oferuje zwrot kosztów w postacji „karty podarunkowej” ważnej na okres 180 dni od daty wydania, która upoważnia do zakupu dowolnej usługi na www.polskatelewizjaonline.com.

    

 8. Zwroty / odstąpienie od umowy:
   

  1. Usługi zakupione poprzez portal www.polskatelewizjaonline.com, w placówce Platformy Q+, poprzez centrum obsługi klienta (infolinia) oraz sieć sprzedaży zewnętrznej nie podlegają prawu do zwrotu / odstąpienia od umowy niezależnie od powodu zwrotu lub lokalnego prawa konsumenckiego.
    

  2. Dokonując zakupu usługi, abonent akceptuje punkt 8.1 regulaminu świadczenia usług telewizyjnych Platformy Q+ oraz akceptuje, iż zamówienia nie podlegają zwrotom.
    

  3. Operator rekomenduje skorzystania z usługi testowej przed zakupem usługi długoterminowej lub zawarciem umowy abonenckiej.
    

  4. W przypadku uznania zwrotu / oferty zwrotnej, operator zastrzega prawo do rozliczenia kwoty zwrotu poprzez odliczenia cennikowej opłaty za sprzęt, wykorzystany okres abonamentowy zgodny z cennikiem miesięcznym oraz koszty dostawy. Wszelkie zwroty autoryzowane przez operatora podlegają opłacie administracyjnej w kwocie 10.00GBP.

    

 9. Podatek VAT, odprawa celna:
   

  1. W przypadku dostaw do krajów Unii Europejskiej oraz EEA, koszt łączny przedstawiony podczas dokonywania transakcji jest kosztem łącznym i nie podlega dalszym opłatom skarbowym lub celnym. (Koszt wliczony w kwote sprzedaży).
    

  2. W przypadku dostawy do krajów nie należących do UE/EEA (z wyjątkiem UK), odbiorca przesyłki / abonent jest odpowiedzialny za pokrycie wszelkich opłat skarbowych / podatków, oraz kosztów związanych z odprawą celną we własnym zakresie.
    

  3. Zamówienia przesyłane do Zjednoczonego Królestwa (UK) nie podlegają opłatom celnym. Koszt przedstawiony podczas zamówienia jest kosztem całkowitym.
    

  4. Operator / sprzedawca nie odpowiada za dodatkowe kontrole celne, opóźnienie w dostawie towaru w przypadku dodatkowych procedur importowych dokonywanych przez odpowiednie służby w kraju przeznaczenia lub pochodzenia.

    

 10. Inne postanowienia:
   

  1. Wszelkie inne zagadnienia nie regulowane przez powyższy regulamin świadczenia usług telewizyjnych Platformy Q+, podlegają warunkom indywidualnej umowy abonenciej, umowy sprzedaży dla Firm lub lokalnym przepisom w kraju sprzedaży (z wyłączeniem punktów wyżej wymienionych).

Regulamin świadczenia usług telewizyjnych
Telewizji Q+
obowiązywał od dnia 18.02.2021 do 19.08.2021r.

 

 1. Operator usługi:
   

  1. Operatorem i wyłącznym dystrybutorem oferowanej usługi jest właściciel spółki „Polska Telewizja Q+” zarejestrowanej na terenie Unii Europejskiej oraz właściciel witryny internetowej www.polskatelewizjaonline.com, oferująca usługi telewizji internetowej dla osób fizycznych oraz firm na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii.  

  2. Operator i wyłączny dystrybutor usług gwarantuje dostęp do wykupionych usług poprzez autoryzowany portal internetowy operatora lub centrum sprzedaży.

  3. Operator potwierdza prawo własności do oferowanej usługi oraz prawo do sprzedaży usługi w ramach umowy handlowej lub umowy konsumenciej zawartej z klientem w momencie sprzedaży usługi.
    

 2. Abonent:
   

  1. Abonentem zostaje osoba fizyczna lub firma, ktorej dane znajdują się w zamówieniu złożonym poprzez serwis internetowy lub kontakt telefoniczny z konsultantem Telewizji Q+.

  2. Ze względu na ustawę RODO oraz ochronę danych osobowych, operator zastrzega odmowę kontaktu z osobą nie wymienioną w zamówieniu/umowie abonenciej oraz odmowę zmian w umowie.

  3. Abonentem może zostać jedynie osoba powyżej 18 roku życia, która posiada adres korespondencyjny, na który zostanie wysłany sprzęt lub kod aktywacyjny usługi, oraz posiada ważną kartę płatniczą wydaną we własnym imieniu oraz zarejestrowaną pod adresem korespondencyjnym.

  4. Abonentem może zostać osoba posiadająca ważny dokument tożsamości wydany w Wielkiej Brytanii lub krajach członkowskich Unii Europejskiej.

  5. Poprzez zamówienie usługi Telewizji Q+, abonent wyraża zgodę dla operatora na zapisywanie oraz przetrzymywanie danych osobowych abonenta na okres czasu do sześciu lat od daty zakończenia usługi.
    

 3. Usługa:
   

  1. Operator zobowiązuje się do udostępnienia dostępu do serweru internetowego telewizji Q+, oferowanej przez serwis partnerski lub administratora serwera na czas wskazany w zamówieniu oraz ofercie Telewizji Q+.

  2. Abonent zobowiązany jest do wyboru sprzętu, który zostanie przygotowany przez operatora do odbioru sygnału telewizyjnego przez abonenta pod podanym adresem w zamówieniu/umowie.

  3. Usługa oferowana przez Telewizję Q+ wymaga łącza internetowego do odbioru syganły IPTV. Operator rekomenduje łączę o minimalnej prędkości 50mbps oraz zastrzega, iż łącze wolniejsze niż 50mbps nie gwarantuje jakości odbioru sygnału telewizyjnego oraz upoważnia operatora/dystrybutora do nie rozpoznawania reklamacji na podstawie złej jakości syganłu lub innych problemów z jego odbiorem.

  4. Usługa oraz sprzęt wydany abonentowi, może zostać jedynie użyty do odbioru syganłu Telewizji Q+, oraz innych aplikacji rozrywkowych t.j. Netflix itp. Operator zastrzega prawo zablokowania sprzętu lub syganłu w przypadku złamania regulaminu przez abonenta lub do odbioru syganłu telewizji innej sieci telewizyjnej.

  5. Operator rezerwuje prawo do wprowadzania zmian w pakiecie oferowanym klientowi bez powiadomienia w przypadku zmian technicznych lub na potrzeby operatora.

  6. Operator oraz dytrybutor usługi telewizyjnej otrzymują prawo do monitorowania użytkowania pakietu telewizyjnego przez abonenta.

  7. Abonent zobowiązuję się do używania wykupionego pakietu zgodnie z warunkami ww. pakietu oraz do nie kopiowania sygnału telewizyjnego na inne urządzenia, niż urządzenie wysłane przez operatora. Rozpowszechnianie syganału telewizyjnego na inne urządzenia bez wykupu usługi „Multiroom” może spowodować zablokowanie syganału przez operatora oraz do anulowania usługi bez zwrotu kosztów.

  8. Operator zastrzega prawo do anulowania serwisu telewizyjnego w przypadku użytku przez abonenta oprogramowania VPN lub innych oprogramowań z wirtualną lokalizacją lub serwerem.

  9. Operator nie odpowiada za ustawienia ochrony rodzicielskiej wysłanego dekoera lub pakietu telewizyjnego. Abonent jest zobowiązany do wprowadzenia ustawień rodzicielskich w przypadku potrzeby.

  10. Operator informuję, iż usługa nie podlega zwrotowi lub anulowaniu po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu wpłaty za usługę.

  11. Operator zobowiązuję się do naprawy usterek technicznych serwisu telewizyjnego w rozsądnych okresie czasowym lub po otrzymaniu reklamacji od abonenta. Operator jest zobowiązany do naprawy sygnału telewizyjnego do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji przez abonenta. W przypadku braku dostępu do serwisu z powodówch technicznych, abonentowi przysługuję odszkodowanie abonencie w wysokości 1.00% stawki dobowej obliczanej na podstawie ceny abonentu pomniejszonej o koszt wydanego sprzętu. Odszkodowanie jest naliczane i wypłacane od dnia 8ego oraz zrekompensowane abonentowi po rozwiązaniu usterki. W przypadku gdy odszkodowanie abonencie wynosi równowartość zamówienia, operator zastrzega prawo do anulowania pakietu oraz dokonania zwrotu kosztów na konto abonenta. W takim przypadku abonent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego sprzętu poprzez odbiór kuriera umówionego przez operatora. Zwrot kosztów, zostanie zautoryzowany jedynie po otrzymaniu sprawnego sprzętu. W przypadku otrzymania zniszczonego sprzętu, operator odliczy koszt od całkowitej kwoty zwrotu.

  12. Sprzęt wydany abonentowi przez operatora/dystrybutora podlega 12 miesięcznej gwarancji od dnia zakupu pakietu. W przypadku ustrki technicznej, abonent jest zobowiązany do złożenia reklamacji bezpośrednio do operatora. Po rozpoznaniu reklamacji do 7 dni robocznych, operator ustali sposób zwrotu sprzętu od abonenta oraz dokona naprawy lub wymiany w terminie 14 dni robocznych. W przypadku ustarki spowodowanej przez abonenta poprzez użytkowanie nie wskazane w rekomendacji producenta lub instrukcji obsługi, operator może odmówić naprawy sprzętu oraz obciążyć abonenta kwotą £55.00 (GBP) za wydanie nowego sprzętu oraz koszt wysyłki. W takim wypadku, operator ma prawo również do obciązenia klienta kwotą do £10.00 (GBP) za koszty kurierskie w przypadku odbioru sprzętu od abonenta na koszt operatora.

  13. Operator zastrzega prawo odmowy wsparcia technicznego / informacji, w przypakdu gdy abonent używa własnego sprzętu lub aplikacji IPTV.
    

 4. Reklamacje:
   

  1. Reklamacje na usługi lub sprzęt oferowany przez Telewizję Q+, muszą być złożone przez prawnego abonenta usługi telewizyjnej w formie poczty elektronicznej poprzez serwis internetowy www.polskatelewizjaonline.com (zakładka „kontakt”).

  2. Operator zastrzega prawo do odmowy nieuzasadnionych reklamacji oraz prawo limitu czasowego w wysokości 14 dni na rozwiązanie problemu oraz odpowiedź do abonenta.

 

 1. Płatność:
   

  1. Operator akceptuję jedynie płatności kartami kredytowymi/debetowymi wydanymi na terenie Wielkiej Brytanii oraz państwa członkowskich Unii Europejskiej.

  2. Akceptowane karty: Visa / Visa Debit / Visa Electron / Mastercard / Mastercard Debit / Maestro / American Express.

  3. Płatność za wykupioną usługę odbywa się online poprzez serwis internetowy operatora lub podczas rozmowy z konsultanem w formie werbalnej autoryzacji manualnej lub poprzez przesłanie linku http, przekierowującego na serwer operatora płatności.

  4. Obecnym operatorem płatności wirtualnych jest Stripe Sweden. Operator zastrzega prawo zmiany operatora płatności wirtualnych bez informowania abonenta podczas dokonywania zakupu lub podczas trwania abonentu.

  5. Operator usługi telewizyjnej zastrzega prawo do odmowy zwrotu kosztów za usługę abonentowi w przypadku nieuznanej reklamacji.

  6. Abonent akceptuję, iż usługa nie podlega zwrotowi, a operator usługi nie oferuje zwrotu kosztów.
    

 2. Przesyłka:
   

  1. Operator oferuję opcję dostawy sprzętu w formularzu zamówienia. Operator oferuję przynajmniej jedną darmową metodę dostarczenia sprzętu lub kodu aktywacyjnego.

  2. Wszystkie przesyłki wysłane przez operatora lub autoryzowanego abonenta podlegają ubezpieczeniu, które zostaje opłacone oraz zaaranżowane przez nadawcę/operatora usługi.

  3. W przypadku braku możliwości dostawy przesyłki przez kuriera, oraz zwrotu przesyłki do operatora usługi, operator zastrzega prawo do obciążenia abonenta za ponowny koszt dostawy sprzętu lub usługi w kwocie do £20.00 (GBP) płatne z góry przed ponowną wysyłką sprzętu.
    

 3. Lokalne prawo:
   

  1. Wszystkie spory prawne między operatorem, a abonentem nie wyszczególnione w ww. Regulaminie świadczenia usług zostają objęte jurysdykcją w kraju gdzie sprzęt został dostarczony.

 

Operator usługi:

 

Polska Telewizja Q+
www.polskatelewizjaonline.com
Tel: +44 07379 542081
Whatsapp: +44 07379 542081

 

Autoryzowany dystrybutor w Wielkiej Brytanii:

 

Polska Telewizja Q+
Oddział Londyn (UK)
www.polskatelewizjaonline.com
Tel: +44 07379 542081
Whatsapp: +44 07379 542081

bottom of page