top of page

Regulamin

Warunki świadczenia usług telewizyjnych oraz obsługi sklepu internetowego

Platforma Q+

www.polskatelewizjaonline.com

Sekcja 1: Właściciel usługi:
 

 1. Właścicielem marki usługowej oraz portalu www.polskatelewizjaonline.com jest  Grupa Vision, która jest zarejestrowana na terenie Polski, Holandii oraz U.S.A, świadcząca usługi drogą elektroniczną na terenie całego świata, poprzez portal internetowy, telefoniczne centrum obsługi abonenta oraz sieć sprzedaży zdalnej.

 2. Platforma Q+ jest regulowana oraz licencjonowana do sprzedaży oferowanych usług na podstawie licencji operatora oraz umów z administratorami oferowanych usług.

   

Sekcja 2: Operator usługi:
 

 1. Operatorem i wyłącznym dystrybutorem oferowanej usługi jest właściciel marki „Platforma Q+” zarejestrowanej na terenie Polski, Holandii oraz USA  oraz właściciel witryny internetowej www.polskatelewizjaonline.com, oferująca usługi telewizji internetowej dla osób fizycznych na terenie krajów działalności oraz dostawy.

 2. Operator i wyłączny dystrybutor usług gwarantuje dostęp do wykupionych usług poprzez autoryzowany portal internetowy operatora, centrum obsługi telefonicznej lub sieć sprzedaży zdalnej.

 3. Operator deklaruje prawo własności/licencji do oferowanej usługi oraz prawo do sprzedaży usługi w ramach umowy handlowej lub umowy konsumenciej zawartej z klientem w momencie dokonania transakcji (zamówienia online) lub podpisania umowy abonenckiej w przypadku umów długoterminowych.

   

Sekcja 3: Abonent:
 

 1. Abonentem usługi Platformy Q+ zostaje osoba fizyczna lub firma, której dane znajdują się w zamówieniu złożonym poprzez autoryzowany kanał sprzedaży usługi.

 2. Poprzez złożenie zamówienia w autoryzowanym kanale zamówień online/telefonicznym/zdalnym, abonent akceptuje przepisy związane z ochroną danych osobowych oraz wyraża zgodę dla Platformy Q+ i jej właściciela na przetwarzanie wszystkich danych osobowych przez okres trwania umowy/abonamentu oraz na okres do 5 lat kalendarzowych po dacie ustania usługi.

 3. Ze względu na ochronę danych osobowych, operator zastrzega odmowę kontaktu z osobą nie wymienioną w abonamencie/umowie abonenciej oraz odmowę zmian w umowie. W przypadku chęci wyrażenia upoważnienia dla osób trzecich w sprawie kontaktu z Platformą Q+, abonent powinien skontaktować się z dostawcą usługi oraz wyrazić dyspozycję w formie pisemnego upoważnienia.

 4. Abonentem sieci Platformy Q+ może zostać jedynie osoba pełnoletnia (powyżej 18 roku życia), która posiada adres korespondencyjny, na który zostanie wysłany towar, oraz posiada ważną kartę płatniczą wydaną we własnym imieniu, która jest zarejestrowana pod adresem korespondencyjnym. W przypadku wybranych krajów, abonentem może zostać osoba pełnoletnia posiadająca aktywny rachunek bankowy w walucie Euro gdzie Platforma Q+ akceptuje formę płatności jako przelew bankowy, a adres dostawy wskazany przez abonenta uznaje się jako „oświadczenie” o adresie korespondencyjnym.

 5. Abonentem może zostać osoba posiadająca ważny dokument tożsamości taki jak dowód osobisty lub paszport, wydany przez kraj upoważniony do wydawania dokumentów identyfikacyjnych. Wyłączeniem z klauzuli 3.5 są obywatele Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy oraz innych krajów gdzie obowiązuje międzynarodowe embargo handlowe lub ograniczenia we współpracy międzynarodowej.

 6. Poprzez pozostanie abonentem Platformy Q+, abonenta wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji oraz informacji o aktualnych ofertach oraz usługach poprzez pocztę tradycyjną, elektroniczną oraz telefoniczną.


 

Sekcja 4: Usługa:
 

 1. Operator zobowiązuje się do udostępnienia dostępu do serweru internetowego Platformy Q+, oferowanej przez serwis partnerski lub administratora serwera na czas wskazany w zamówieniu oraz ofercie Platformy Q+.

 2. Podczas składania zamówienia lub przedłużenia obcenego zamówienia, abonent zobowiązany jest do wyboru sprzętu, który zostanie przygotowany przez operatora do odbioru sygnału telewizyjnego przez abonenta pod podanym adresem w zamówieniu/umowie. W przypadku wyboru pakietu „bez dekodera” abonent zobowiązany jest samodzielnie we własnym zakresie dokonać instalacji odpowiedniej aplikacji wskazanej przez operatora. W przypadku braku dostępu aplikacji na danym sprzęcie / kraju, abonent za wcześniejszą zgodą operatora usługi jest zobowiązany samodzielnie oraz na własny koszt zainstalować inną aplikację pozwalającą na odbiór telewizji internetowej.

 3. Usługa oferowana przez Platformę Q+ wymaga łącza internetowego do odbioru sygnału telewizyjnego. Operator wymaga minimalnego połączenia internetowego o prędkości 100mbps (prędkość pobrania) oraz instalacji światłowodowej. W przypadku posiadania łącza o mniejszej specyfikacji lub innego typu podłączenia, operator zastrzega prawo odmowy udzielenia wsparcia technicznego lub uznania reklamacji abonenta w przypadku braku dostępu do usługi lub złej jakości usługi telewizyjnej. Operator przypomina, iż korzystanie z systemów VPN może obniżyć prędkość pobierania (łącza internetowego).

 4. Usługa oraz sprzęt wydany abonentowi, może zostać jedynie wykorzystany do odbioru syganłu Platformy Q+. Operator zastrzega prawo zablokowania sprzętu lub sygnału w przypadku złamania regulaminu przez abonenta lub odbioru syganłu telewizji innej sieci telewizyjnej. Zakaz wykorzystywania dekodera w innych celach ustaje w dniu zakończenia zakupionego pakietu telewizyjnego oraz usunięcia sprzętu z bazy Platformy Q+.

 5. Operator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w pakietach telewizyjnych podczas trwania okresu abonamentowego bez powiadomienia w przypadku zmian technicznych lub na potrzeby operacyjne. W ww. sytuacji, abonentowi nie przysługuje prawo reklamacji.

 6. Operator oraz dytrybutor usługi telewizyjnej otrzymują prawo do monitorowania użytkowania pakietu telewizyjnego przez abonenta w tym: miejsce odbioru (IP) oraz ilość odbieranych sygnałów telewizyjnych (podział sygnału) podczas trwania całego okresu abonamentowego. Dane o transmisji mogą zostać wykorzystane przez operatora usługi oraz jej administratora do celów monitorowania nadużyć systemowych.

 7. Abonent zobowiązuję się do używania wykupionego pakietu zgodnie z warunkami ww. pakietu oraz do nie kopiowania sygnału telewizyjnego na inne urządzenia, niż urządzenie wysłane przez operatora bez wcześniejszej zgody operatora w formie pisemnej. Rozpowszechnianie sygnału telewizyjnego na inne urządzenia bez usługi „Multiroom” może spowodować zablokowanie syganału przez operatora oraz do zawieszenia usługi bez zwrotu kosztów na rzecz abonenta. W przypadku wykrycia nadużycia, klient zostanie powiadomiony o statusie abonamentu/zamówienia w ciągu 7 dni od daty dokonania zmiany w pakiecie/abonamencie przez operatora usługi lub jej administratora. Powiadomienie może zostać doręczone drogą tradycyjną (pocztową) lub elektroniczną (e-mail).

 8. Operator zastrzega prawo do anulowania usługi telewizyjnej w przypadku korzystania przez abonenta z oprogramowania VPN lub innych oprogramowań z wirtualną lokalizacją lub serwerem, która korzystają z aktywnych rozwiązań multilokalizacyjnych. Jedyną formą akceptowanego systemu VPN jest standardowy system korzystający z jednej (wybranej przez abonenta) lokalizacji wirtualnej. W przypadku korzystania z niedozwolonej wersji VPN, operator zastrzega możliwość wypowiedzenia umowy abonenciej na podstawie punktu 4.7 regulaminu w związku z korzystaniem z więcej niż jednego numeru IP.

 9. Abonent jest zobowiązny do wyłączenia wszelkich ustawień ochrony rodzicielskiej, firewall-a (zapory internetowej) lub antywirusowej w ustawieniach wykorzystywanego rutera internetowego. Powyższe systemy mogą zablokować usługę oraz doprowadzić do braku dostępu do usługi. Operator nie oferuje wsparcia technicznego w sprawie problemu wymienionego  wpunkcie 4.9.

 10. Operator nie odpowiada za ustawienia ochrony rodzicielskiej wysłanego dekodera lub pakietu telewizyjnego. Operator informuje, iż wszelkie zmiany w ww ustawieniach muszą zostać dokonanie samodzielnie przez abonenta w przypadku takiej konieczności.

 11. W przypadku korzystania z własnego sprzętu (nie zakupionego od Q+) oraz innej aplikacji niż rekomendowana przez Q+, operator zastrzega prawo odmowy udzielenia wsparcia technicznego lub rozpatrzenia reklamacji / skargi związanej z usługą niezależnie od jej powodu.


 

Sekcja 5: Gwarancja na zakupiony towar:
 

 1. Podczas zawarcia umowy abonenckiej oraz sprzedaży sprzętu (dekoderów) sprzedawca udziela darmowej gwarancji na poniżej wyszczególniony kres od dnia zakupu produktu (punkt 5.2).

 2. Okres gwarancyjny jest uzależniony od lokalizacji wysyłki towaru oraz lokalnych przepisów importowych:

  • Sprzęt wysłany na teren Polski – 12 miesięcy gwarancji producenta

  • Sprzęt wysłany na tereny UE – 12 miesięcy gwarancji producenta

  • Sprzęt wysłany poza UE – 30 dni gwarancji sprzedawcy

 3. Gwarancja producenta lub sprzedawcy nie obejmuje akcesoriów poddanych codziennej eksploatacji takich jak: pilot(y), zasilacz(e), okablowania (w tym HDMI).

 4. Gwarancja producenta lub sprzedawcy nie obejmuje baterii lub innych akcesoriów zasilających.

 5. Gwarancja udzielona na zakupiony towar jest imienna i przeznaczona tylko dla pierwotnego właściciela sprzętu (klienta). Gwarancja nie może zostać przeniesiona na innego użytkownika oraz nie obejmuje awarii w przypadku użytkowania sprzętu przez inną osobę niż pierwotny właściciel (klient).

 6. Gwarancja nie jest przenoszona na nowego właściciela w przypadku dokonania cesji umowu. Wszelkie usterki lub awarie są naprawiane na koszt nowego właściciela (posiadacza cesyjnego) towaru.

 7. W przypadku awarii sprzętu, abonent jest zobowiązany do zgłoszenia usterki do Platformy Q+ w ciągu 72 godzin od chwili powstania usterki/awarii. Usterki zgłoszone po okresie 72 godzin nie podlegają naprawie gwarancyjnej na koszt producenta lub sprzedawcy.

 8. Abonent jest zobowiązny do wysyłki towaru na wskazany adres przez Platformę Q+ w ciągu 24 godzin od zgłoszenia usterki oraz otrzymania dyspozycji wysyłkowej. Koszt transport towaru (przesyłki) ponosi abonenta. Platforma Q+ rekomenduje korzystanie z przewoźników oferujących możliwość śledzenia przesyłki oraz ubezpieczenie o minimalnej wartości nowego sprzętu.

 9. W przypadku wysyłki towaru do naprawy z poza Unii Europejskiej, abonent zobowiązany jest do dopełnienia wszystkich formalności celno skarbowych (odprawa celna) aby zapewnić możliwość odprawy celnej na terenei kraju przeznaczenia. Wszelkie koszty związane z odprawą celną lub opłatami celno skarbowymi ponosi nadawca (abonent). W przypadku niepoprawnie dokonanej odprawy celnej lub niepoprawnie wypełnionych deklaracji celnych, Platforma Q+ zastrzega prawo odmowy przyjęcia towaru lub uiszczenia opłat naliczonych przez organy skarbowe.

 10. Platforma Q+ nie oferuje wsparcia w kwestii odprawy celnych towarów zwracanych lub wysyłanych w ramach naprawy.

 11. Okres naprawy lub wymiany sprzętu to 30 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki ze sprzetem przez Platformę Q+.

 12. W przypadku braku dostępności obecnie posiadanego modelu sprzętu lub braku części zamiennych, Platforma Q+ zastrzega prawo do zaoferowania abonentowi alternatywnego sprzętu spełniającego specyfikacje technciznej obecnie posiadanego sprzętu (z wyłączeniem wersji oprogramowania).

 13. Wymiana towaru w ramach punktu 5.12 jest finalna i nie podlega dalszym reklamacjom.

 14. Odmowa zaakcpetowania oferty wymiany towaru w ramach punktu 5.12 nadale Platformie Q+ prawo do wydłuzenia okresu naprawy/wymiany towaru do 180 dni kalendarzowych bez oferowania rekompensaty abonentowi.

 15. W chwili zakończenia usługi naprawy/wymiany towaru w ramach gwarancji producenta/sprzedawcy, Platforma Q+ powiadomi abonenta o zakończonej usłudze serwisowej oraz przekaże towar do doręczenia jednemu z kurierów (umowa partnerska). W przypadku dostaw na terenie Polski opłata kuriera zwrotnego (20.00PLN) jest pobierana przez kuriera w chwili doręczenia zwrotnej przesyłki. W przypadku klientów z poza terytorium Polski, abonent zostanie powiadomiony o dostępnych opcjach zwrotu oraz ich koszcie. Realizacja wysyłki nie jest realizowana do czasu otrzymania decyzji zwrotnej abonenta.

 16. Gwarancja producenta/sprzedawcy obejmuje usterki techncizne powstałe na skutek wadliwych części lub jakości zakupionego towaru przez abonenta. Wyłączone z gwarancji są usterki spowodowane uszkodzeniem towaru, zalaniem towaru lub jego niepoprawnym uzytkowaniem przez abonenta lub osoby trzecie za zgodą abonenta. Z wad technicznych (gwarancyjnych) wyłącza się: spalone bezpieczniki, urwane/odklejone ogumienie, połamane części zewnętrzne/obudowa, zabrudzenie wentylacji oraz portów.

 17. Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku braku przedłużenia usługi telewizyjnej oraz zachowania ciągłości trwania pakietu abonamentowego. Przerwa w usłudze musi być mniejsza niż 24 godziny aby zachować okres gwarancji producenta wskazany w karcie gwarancyjnej.

 18. Podstawą do skorzystania z gwarancji producenta jest okazania ważnej karty gwarancyjnej. W przypadku braku okazania karty gwarancyjnej lub jej zagubienia, Platforma Q+ zastrzega prawo odmowy wykonania usługi gwarancyjnej oraz prawo do obciążenia abonenta pełnym kosztem usługi serwisowej.

 19. Platforma Q+ nie oferuje alternatywnego sprzętu na czas serwisu lub rekompensaty abonamentu telewizyjnego.

 20. Platforma Q+ nie oferuje gwarancji jakości odbioru zamówionej usługi i nie przewiduje rekompensat lub uznania prawa do odstąpienia dla nieusatysfakcjonowanych odbiorców.

 21. Platforma Q+ oraz autoryzowany serwis zastrzegają prawo do obciążenia klienta kwotą 30.00EUR+VAT oraz kosztami kuriera zwrotnego w przypadku nieuzasadnionego skorzystania z usługi serwisowej gwraancyjnej tj. w przypadku przesłania sprawnego oraz działającego sprzętu. 

 22. Sprzedawca oraz producent towaru zastrzegają prawo do nieuznania gwarancji producenta oraz odmowy uznania reklamacji w przypadku modyfikacji zakupionego towaru. Za modyfikacje towaru sprzedawca i producent uznają: zmiany wizualne, personalizacje wizualne (w tym wszelkie elementy doklejone, zamontowane na stałe), ingerencje w stan techniczny sprzętu lub jego oprogramowanie, korzystanie z zakupionego towaru w inny spoób niż do odbioru usługi Q+ (w wyłączności). Dodatkowo sprzedawca / producent zastrzegają prawo do uznania instalacji aplikacji trzecich (nie zainstalowanych fabrycznie na sprzęcie) jako ingerencję w oprogramowanie systemowe. 

 

 

Sekcja 6: Dostawa towaru:
 

 1. Realizacja oraz wysyłka złożonego zamówienia za pośrednictwem autoryzowanego kanały zakupowego następuje w ciągu 5 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia oraz jego opłacenia niezależnie od wybranego sposobu dostawy. W przypadku zamówień opłacanych przelewami bankowymi SEPA lub lokalnymi, realizacja następuje w ciągu 5 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty przez Platformę Q+.

 2. W chwili wysyłki towaru, abonent otrzyma powiadomienie e-mail w formie elektronicznej z informacją o wysyłce oraz z numerem przesyłki w celu jej śledzenia online.

 3. Platforma Q+ dokonuje wysyłki towaru poprzez rodzaj kuriera wybranego przez abonenta w chwili zakupu. Termin dostawy może różnić się od tego wskazanego w chwili zakupu w przypadku złych warunków pogodowych, terroryzmu, nadzwyczajnych sytuacji pogodowych lub opóźnień transportowych w tym formalności celno-skarbowych.

 4. Platforma Q+ zastrzega prawo odmowy do zwrotu kosztów dostawy w przypadku zastosowania punktu 6.3.

 5. W przypadku doręczenia uszkodzonej przesyłki przez kuriera, abonent jest zobowiązany do sporządzenia protokołu szkody z kurierem w chwili próby doręczenia towaru. W przypadku braku protokołu, Platforma Q+ zastrzega prawo do odmowy uznania reklamacji oraz zwrotu kosztów lub wymiany towaru na nowy.

 6. Nadawca (Platforma Q+) zastrzega prawo do naliczenia opłaty usługowej w wysokości 25.00EUR + ponowny koszt wysyłki dla zamówień które nie mogły zostać doręczone przez kuriera lub nie zostały odebrane przez abonenta z punktu przesyłek. W ww sytuacji, Platforma Q+ powiadomi abonenta o zwrocie towaru oraz prześle fakturę w wysokości opłaty usługowej (powyżej) oraz ponownej opłacie kurierskiej. Ponowna wysyłka towaru nastąpi po uregulowaniu faktury przez abonenta oraz otrzymaniu zwrotu przez Platformę Q+.

 7. Za przesyłkę zaginioną uznaje się przesyłkę która nie została doręczona w ciągu 30 dni od daty nadania przesyłki. W przypadku ww sytuacji, abonent jest zobowiązany do współpracy z Platformą Q+ w celu dopełnienia formalności reklamacyjnych/ubezpieczeniowych. Wysyłka nowej przesyłki nastąpi w ciągu 30 dni kalendarzowych od uznania reklamacji przez przewoźnika oraz identyfikacji przesyłki jako zaginionej.

 8. W przypadku wysyłki nowego towaru przed uznaniem przesyłki pierwotnej jako zaginiona lub uszkodzona, Platforma Q+ zastrzega prawo do pobrania zabezpieczenia finansowego w postacji wartości nowego sprzętu na czas trwania procesu reklamacyjnego/ubezpieczeniowego. Powyższe zabezpieczenie nie podlega zwrotom w przypadku nie uznania reklamacji przez przewoźnika lub Platformę Q+.

 

Sekcja 7: Płatności:
 

 1. Platforma Q+ akceptuje wpłatności natychmiastowe w formie płatności kartami debetowymi / kredytowymi takimi jak: Visa, Visa Credit, Visa Electron, Visa Business, Visa Infinity, Mastercard, Mastercard Credit, Mastercard World, Maestro, American Express, JCB lub CB Carte Bleue (Francja). W przypadku płatnościami powyższymi kartami, transakcja jest realizowana w czasie rzeczywistym.

 2. Alternatywną formą płatności za zamówienie jest przelew tradycyjny który musi zostać dokonany manualnie przez abonenta w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia. Numer zamówienia oraz numer konta IBAN znajduje się w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Platforma Q+ rekomenduje korzystania z systemu transakcji SEPA lub przelewów natychmiastowych w celu przyspieszenia realizacji zamówienia. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty przez Platformę Q+.

 3. W przypadku braku otrzymania płatności (zaksięgowanej wpłaty) w ciągu 5 dni roboczych, Platforma Q+ zastrzega prawo do anulowania zamówienia oraz nie udzielenia ponownych rabatów/promocji w przypadku zakończenia okresów promocyjnych na kolejne zamówienie.

 4. W przypadku zawrotu przelewów bankowych SEPA (lub inny lokalny system) Platforma Q+ zastrzega prawo do odliczenia opłaty transakcyjnej w wysokości 10.00EUR od kwoty zwrotu niezależnie od powodu zwrotu transakcji (w tym w przypadku anulowania przez Platformę Q+).

 5. Zwroty płatności elektronicznych dokonanych za pośrednictwem kart płatniczych mogą zostać zwrócone jedynie na karty płatnicze użyte do dokonania pierwotnej transakcji. Platforma Q+ zastrzega prawo do odliczenia opłaty transakcyjnej w wysokości 10.00EUR od każdego zwrotu środków na kartę płatniczą niezależnie od powodu zwrotu.
   

Sekcja 8: Zwroty / odstąpienie od umowy:
 

 1. Produkty elektroniczne (w tym: abonament bez dekodera, usługa multiroom itp) zakupione za pośrednictwem oficjalnego portalu www.polskatelewizjaonline.com, za pośrednictwem infolinii lub autoryzowanego punktu sprzedaży nie podlegają prawu do odstąpienia od umowy (zwrotu) gdyż produkt nie jest wydawany w formie trandycyjnej (fizycznej).

 2. Produkty fizyczne (w tym: dekodery, akcesoria itp) zakupione za pośrednictwem oficjalnego portalu www.polskatelewizjaonline.com, za pośrednictwem infolinii lub autoryzowanego punktu sprzedaży nie podlegają prawu do odstąpienia od umowy (zwrotu) gdyż każdy produkt jest programowany oraz aktywowany na indywidualne zamówienie złożone przez klienta według wybranego sposobu odbioru telewizji oraz pakietu telewizyjnego.

 3. Prawo do zwrotu nie przesługuje abonentowi w przypadku reklamacji otrzymanego towaru lub podczas jego użytkowania w okresie gwarancyjnej jak i również pozagwarancyjnym (zgodnie z punktami wymienionymi w sekcji 5 oraz 6).

 4. Sprzedawca usług rekomenduje skorzystanie z usługi testowej, która jest dostępna na stronie www.polskatelewizjaonline.com przed zakupem usługi długoterminowej w celu weryfikacji zadowolonenia oraz kompatybilności usługi.

 5. W przypadku uznania zwrotu lub prawa do odstąpienia od umowy (w ramach procedury wyjątkowej za zgodą Platformy Q+) uznaje się że zakupiony produkt podlega pełnemu rozliczeniu według stawki abonamentowej miesięcznej (30 dniowe pakietu według obecnie obowiązującego cennika w chwili uznania odstąpienia) oraz do pomniejszenia wartości towaru fizycznego o ślady użytkowania oraz braki fizyczne (nie mniej niż 50% wartości zwracanego towaru). Klauzula 8.5 zastrzega prawo Platformy Q+ do nie uznania wartości promocyjnych na których warunkach klient nabył towar lub do uznania rabatów dodatkowych takich jak; rabatów lojalnościowych, rabatów specjalnych lub punktów Q+.

 6. Procedura specjalna zaproponowana przez Platformę Q+ może mieć miejsce tylko w przypadku zamówień pierwotnie dostarczonych oraz uzytkowanych na terenie Unii Europejskiej. W wyłączeniem krajów EEA.

   

Sekcja 9: Odprawa celna towarów / podatki:
 

 1. W przypadku dostaw towarów do krajów nie należących do Unii Europejskiej, niezbędna jest odprawa celna towarów (dóbr fizycznych). Platforma Q+ w imieniu sprzedawcy oraz klienta dokona formalności celno-skarbowych oraz pełnej odprawy celnej (exportowej z terenu UE) bez dodatkowych kosztów dla klienta.

 2. Platforma Q+ zastrzega prawo do wydłużenia okresu dostawy towaru w przypadku opóźnień związanych z odprawą celną w przypadku dodatkowych formalności wymaganych przez służby kraju docelowego.

 3. Platforma Q+ oraz upoważniona agencja celna zastrzegają prawo do odmowy współpracy z agencjami celnymi (prywatnymi) wybranymi przez klienta lub jego pośredników od odclenia towarów tranzytowych.

 4. Podczas dokonywania transakcji online lub fizycznej z Platformą Q+ klient zostanie poinformowany o naliczonym podatku importowym w kwocie lokalnie obowiązujących stawek importowych. W przypadku braku naliczenia powyższego podatku, opłata oraz z podatkiem zostanie pobrana przez kuriera doręczającego przesyłkę a wszelkie formalności celno-skarbowe dopełnione przez przewoźnika. Powyższa opłata pobrana przez przewoźnika nie podlega zwrotom przez Platformę Q+. Wszelkie rekalamcje powinny zostac skierowane przez importera do lokalnych władz skarbowych.

 5. Wysyłka do krajów Unii Europejskiej jest zwolniona z formalności celnych oraz nie podlega dodatkowemu opodatkowaniu. Importer towaru powinien samodzielnie dokonać dodatkowych czynności celno-skarbowych w kraju przeznaczenia według własnych preferencji.

 6. Sprzedawca (Platforma Q+) nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe kontrole celne, kontrole weryfikacyjne oraz za wszelkie opóźnienia wynikające z powyższych kontroli. Platforma Q+ nie ponosi odpowiedzialności za kroki podjęte przez służby celno-skarbowe w kraju przeznaczenia oraz za wszelkie dodatkowe opłaty naliczone przez ww organy.
   

Sekcja 10: Inne postanowienia:
 

 1. Wszelkie kwestie nie regulowane powyższym regulaminem świadczenia usług Platformy Q+ podlegają prawu legislacji obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polski (RP) lub wyłączeniu na podstawie wzajemnej ugody zawartej między sprzedawcą a klientem.  

bottom of page